Sahabeler

Said b. Zeyd Kimdir

Said b. Zeyd Kimdir Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in Dâr-ul Erkam’a girmesinden önce Müslüman oldu, hicret etti, Uhud’a ve sonraki savaşlara katıldı. Bedir Savaşında Medine’de değildi. Bu yüzden Bedir Savaşma katılamamıştır.

Said b. Zeyd Kimdir

Said b. Zeyd Kimdir İsmi ve nesebi: Said b. Zeyd b. Amr b. Nufeyl129 b. Abdiluzza el-Adevî. Cennetle müjdelenen on kişiden biridir. Annesi; Fatıma bintu Ba’ce b. Muleyh el-Huzaiyye’dir. İslâm’a ilk girenlerdendir.

Said b. Zeyd Kimdir ve Hayatı

said b. zeyd kimdir ve hayati
Said b. Zeyd Kimdir ve Hayatı

Sahabelerden; İbn Ömer, Amr b. Hureys ve Ebu’t-Tufeyl, tabiinin büyüklerinden; Ebu Osman en-Nehdi, İbnu’l-Museyyeb, Kays b. Ebi Hazım ve başkaları rivayette bulunmuşlardır.

Urve b. İshak Megazi’de şöyle zikreder 130. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir gününde onun için pay vermişti. Zira o Şam’da idi. Bundan daha önce ve Ömer radıyallahu anh’den önce Müslüman olmuştu. Ömer radıyallahu anh onun evinde Müslüman oldu. Zira Said radıyallahu anh onun kız kardeşi olan Fatıma ile evliydi.

Buhari, Sahih’inde Kays b. Ebi Hazım tariki ile rivayet ediyor; Said Bin Zeyd kavme şöyle dedi;

“Ömer’in beni ve kızkardeşini Müslüman olmamamız için nasıl bağladığını bir görseydiniz.”131

Said b. Zeyd radıyallahu anh sahabenin faziletlilerindendi. Erva bintu Uneys ile olan kıssasında ona yaptığı duanın kabul
görmesi meşhurdur. Said radıyallahu anh Yermük Savaşma ve Dımeşk’in fethine katılmıştır.

Said b. Habib şöyle demiştir: “Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Sa’d, Said, Talha, Zübeyr ve Abdurrahman b. Avf radıyallahu anh Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in yanında yeri eşitti. Onlar savaşta onun önünde, namazlarda ise arkasında olurlardı.” Bunu Buhari, Müslim ve başkaları rivayet etmişlerdir.132

Said b. Zeyd Kimdir Duasının Kabul Olması

Duasına icabet edildiğine dair kıssayı Ebu Nuaym el-Hilye’de Said b. Zeyd’in hal tercemesini verirken Ebu Bekir b.
Hazm’dan şöyle rivayet eder: Said radıyallahu anh:

“Allah’ım! Bu kadın kendisine zulmedildiğini iddia ediyor. Eğer yalan söylüyorsa gözünü kör et ve onu kendi kuyusuna düşür. Benim hakkımda bir nur kıl, müslümanlar benim ona zulmetmediğimi görsünler” dedi. Bir müddet sonra Akik vadisi öyle bir sele maruz kaldı ki, onun gibisi hiç görülmemişti.

Sel kesildikten sonra Said b. Zeyd ile Erva binti Kays’m ihtilaf ettikleri tarla sınırı meydana çıktı ve Sa’d’ın haklı olduğu anlaşıldı. Erva bir ay sonra kör oldu ve avlusunda dolaşırken kuyuya düşüp öldü. Biz o zaman küçüktük. İnsanlar birbirlerine;

“Allah, Erva’yı kör ettiği gibi seni de kör etsin” derlerdi. Biz Erva’yı vahşi bir hayvan sanırdık. Meğerse Said’in beddua ettiği kadının ismiymiş.”

Vakıdî der ki: “Hicri 50 yılında Akik’te vefât etmiş ve cenazesi Medine’ye taşınmıştır. 51 veya 52 senesinde vefât ettiği de söylenmiştir. Uzun boylu, esmer ve çok saçlı idi.”

El-Heysem b. Adiy onun Kûfe’de öldüğünü ve namazının Mu gire b. Şube tarafından kıldırıldığını iddia etmiş ve 73 sene yaşadığını söylemiştir.

Kaynaklar :
130 İbn Hişam (2/246)
131 Buhari (3867)
132 Buhari (3198), Müslim (4110), Ahmed (6/295)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu