Sahabeler

Sa’d b. Ebi Vakkas R.A Kimdir

Sa’d b. Ebi Vakkas İsmi ve nesebi: Sa’d b. Malik b. Uheyb (ya da Vuheyb) b. Abdimenaf b. Zühre b. Kilab el-Kuraşi ez-Zührî. Künyesi: Ebu İshak b. Ebi Vakkas’tır. Cennetle müjdelenen on kişiden biri olup, onların en son vefat edenidir. Annesi: Hamne bintu Sufyan b. Umeyye’dir. Ebu Sufyan b. Harb b. Ümeyye’nin amca kızıdır.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’den çok sayıda rivayette bulunmuştur. Kendisinden de; oğullan İbrahim, Amir, Musab, Ömer, Muhammed ve kızı Aişe ile sahabeden; Aişe, İbn Abbas, İbn Ömer, Cabir b. Semura, tabiinin büyüklerinden; Said b. el-Museyyeb, Ebu Osman en-Nehdî, Kays b. Ebi Hazım, Alkame, el-Ahnef ve başkaları rivayette bulunmuşlardır.

Sa’d b. Ebi Vakkas R.A Kimdir ve Hayatı

sa'd b. ebi vakkas r.a kimdir ve hayatı
Sa’d b. Ebi Vakkas R.A Kimdir

Sa’d b. Ebi Vakkas R.A Kimdir

süvarilerden biri olup Allah yolunda ilk ok atan kimsedir. Altı kişilik şuranın da üyelerinden biridir.

Ömer radıyallahu anh şöyle dedi: “Eğer emirlik olursa bu görev onundur. Aksi halde onu vali yaparak yardım al.” Irak’ın fethi esnasında ordunun başında o vardı. Ömer radıyallahu anh onu Kufe’ye vali tayin etti, sonra azletti. Osman radıyallahu onu tekrar Küfe valisi olarak tayin etti.

Duası kabul gören bir zat olarak meşhurdur. 51 senesinde vefat etmiştir. Vefat tarihi olarak başka tarihler de söylenmiştir.

Buhari’nin sahihinde onun hakkında şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Yedi gün bekledim. Ben İslama girenlerin üçüncüsüyüm.”

İbrahim b. el-Munzir şöyle dedi: “Sad, Talha, Zübeyr ve Ali aynı yaşta idiler.”

Tirmizi, Cabir radıyallahu anh’den rivayet ediyor: “Sa’d gelince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Bu benim dayımdır. Kimin böyle dayısı varsa bana göstersin.”124

İslam’da Akıtılan İlk Kan Sad R.A Ait

İbn İshak Megazi’de125 dedi ki: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in ashabı Mekke’de namazlarını korkarak kılarlardı.
Sad ise Mekke mahallelerinden birinde sahabelerden biriyle açıkça kıldı. Müşrikler onlara baskın gelip dinlerinden dolayı kınadılar. Sad radıyallahu anh müşriklerden birini vurup yaraladı. İşte bu İslamda akıtılan ilk kan oldu.”

Tirmizi, Kays b. Ebi Hazım yoluyla Sa’d radıyallahu anh’den rivayet ediyor: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Allah’ım! Sana dua ettiğinde Sa’d’a icabet et.”126 Bundan sonra her duası kabul edilirdi.

Osman radıyallahu anh öldürüldüğünde fitneden uzak durmuş ve evinden ayrılmamıştır.

Buharî, Müslim, Tirmizi ve Nesai Aişe radıyallahu anha’dan rivayet ediyorlar: “Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir savaş sonrası Medine’ye gelişinde uykusuz kalmış ve şöyle demişti: “Salih bir kimse bu gece benim kapımın önünde nöbet tutup beni beklese” Biz bu durumda iken bir ses duyduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: “Kim o” dedi. O kimse “Ben Sa’d’ım” diye karşılık verdi. Bunun üzerine Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ona duâ etti ve uyudu.”127

Sad radıyallahu anh Atik’te öldü. Medine’ye getirildi ve cenaze namazı mescitte kılındı. Vakıdi dedi ki: Vefat tarihi hakkında söylenenlerin en sabiti onun 55 yılında vefat etmiş olmasıdır. Ebu Nuaym: “58 yılında vefat etti” demiştir.

Zübeyr b. Bekkar şöyle der: “Kisra’nın şehirlerini fetheden O’dur. Duaları icabet görürdü. Küfe valisi idi. Fitneden uzak durdu. Kardeşinin oğlu Haşim b. Utbe ona geldiğinde dedi ki: “Yüz bin kılıç sahibi var ki, hepsi seni hilafete layık görüyor” Onun buna verdiği cevap şu olmuştu: “Bu sizin yüz bin kılıcınızdan daha kuvvetli tek bir kılıç, Mümine çekilince onu kesmeyen, kâfire karşı sıyrılınca onu kesen kılıçtır.”

Muhammed b. Osman b. Ebi Şeybe Tarih’inde ceyyid isnad ile Ebu İshak’tan rivayet ediyor: “Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının en şiddetlileri şu dördüdür: Ömer, Ali, Zübeyr ve Sad.”

Sad R.A Görmesi Çok Kuvvetliydi

Sad radıyallahu anh görüşü kuvvetli insanlardan biriydi. Biri geçmekte olan bir şey gördü. Yanındakilere: “Bir şey görüyor musunuz?” dedi. “Kuş gibi bir şey gördük” dediler. O da dedi ki: “Deve üzerinde giden bir binekli görüyorum.” Az sonra Sad’ın amcası devesi üzerinde geldi. Sad radıyallahu anh şöyle dedi: “Allah’ım! Onunla gelenin şerrinden sana sığınırız.”

Ömer radıyallahu anh vasiyetinde şöyle demiştir: “Halifelik Sad’a düşerse buna layıktır. Aksi halde onu vali yaparak yardım isteyin. Ben onu ne acizlikten ne de hıyanetten dolayı azletmiş değilim.”

Ömer radıyallahu anh onu 21 yılında Kufe valisi yapmıştı. Osman radıyallahu anh da halife olunca onu Kufe’ye vali yaptı.
Sonra 25 senesinde azledip Velid b. Ukbe’yi atadı.

Ebu’l-Abbas es-Serrac Tarih’inde Çerimden rivayet ediyor: “O Ömer radıyallahu anh’e uğramış ve ona Sa’d b. Ebi Vakkas hakkında sormuştu. Dedi ki: “Onu valilik görevinde bırakınız. Bulunduğu yerde insanların en kıymetlisi, kalbi en yumuşak olanı odur. O onlar için iyi bir anne gibidir. Onları; parçaları toplar gibi bir araya getirir. Sakıncalara karşı insanların en sertidir. İnsanlar tarafından en çok sevilen Kureyş’lidir.”

Kaynaklar :

  • 124 Tirmizi (3752)
  • 125 İbn İshak’tan naklen: İbn Hişam Siyretu’n-Nebeviye (1/211)
  • 126 Tirmizi (3751)
  • 127 Buharî (2885), Tirmizi (3756)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu