Vacipleri

Namazın Vacipleri Nelerdir

Hanefilere göre, farz ve vacip birbirinden farklı anlam taşır. Vacip Allah ve Rasulünün yükümlü Müslümandan yapılmasını bağlayıcı bir şekilde istediği, fakat hakkındaki bu bağlayıcılığın zanni delil ile sabit olduğu fiildir. Buna göre vâcibin kesinliği, farzın kesinliğinden daha azdır.

Sözlükte “düşen; meydana geldiği kesinlikle bilinen; sabit, bağlayıcı, gerekli” anlamlarındaki vacib (Lisânü’l-ʿArab, “vcb” md.) terim olarak “şariin mükelleften yapmasını kesin ve bağlayıcı biçimde istediği fiil” demektir. Fakihlerin çoğunluğu bu terimi farz ile aynı manada kullanırken Hanefiler, bir fiilin yapılmasının kesin ve bağlayıcı tarzda istendiğini gösteren delil kat‘i ise bunu farz, zanni ise vaciple ifade ederler. Vacibin sözlük anlamıyla terim anlamı arasındaki bağı göstermek için usul alimleri, vücubun özellikle “düşme ve gerekli olma” mânalarından hareketle değişik açıklamalar yapmışlardır (meselâ bk. Cessâs, III, 236; Debûsî, s. 77; Ebû Ya‘lâ el-Ferrâ, I, 160; Şemsüleimme es-Serahsî, I, 111)

Sabrederek ve namaz kılarak (Allah’tan) yardım dileyin. Şüphesiz namaz, Allah’a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir.(Bakara/45)

Namazın Vacipleri Nelerdir

namazın vacipleri
Namazın Vacipleri Nelerdir
 • Namazın rükünlerini sırasına uygun olarak yerine getirmek
 • Rükünleri geciktirmeden, araya bir ilave yapmadan yerine getirmek
 • Namazın her rekatında Fatiha suresini okumak(Şafii mezhebine göre rükünlerindendir)
 • Namazların ilk iki rekatında, diğer namazların her rekatında Fatiha’dan sonra kısa bir sûre veya birkaç ayet okumak (Şafii mezhebinde bütün namazlarda sadece ilk iki rekatta Fatiha’dan sonra birkaç ayet okumak sünnettir.)
 • Tek başına namaz kılarken öğle ve ikindi namazları ile gündüz kılınan nafile namazlarda kıraati sadece kendisinin duyabileceği kadar kısık sesle yapmak
 • Secdede alın ile birlikte burnu da yere koymak
 • Üç ve dört rekatlı namazlarda ikinci rekatın sonunda oturmak
 • İkinci rekatta ve son rek’atta otururken Ettehiyyatü duasını okumak
 • Namazın sonunda sağa ve sola selam vermek
 • Vitir namazında kunut duası okumak (Şafii mezhebine göre ramazanın son on beş gününde kunut duası okumak sünnettir)
 • Bayram namazlarında her rek’atta ilâve üç tekbir almak (Şafii mezhebine göre birinci rekatta 7, ikinci rekatta 5 tekbir getirilir ve bu sünnettir.)
 • Sehiv secdesi yapılması gereken bir durum söz konusu ise sehiv secdesi yapmak (Şafii mezhebine göre sünnettir.)

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu