Dualar

Namaz Kılarken Okunan Dualar ve Anlamları

Namaz Kılarken Okunan Dualar

Yüce Dinimiz İslam’ın 5 Şartından birisi olan Namaz ve Namaz kılarken okunan dualar ve anlamları.

“Haydi siz akşama ulaştığınızda (akşam ve yatsı vaktinde), sabaha kavuştuğunuzda, gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde (namaz kılın), ki göklerde ve yerde hamd O’na mahsustur.”(Rum, 30/17-18)

Güneşin zevalinden (öğle vaktinde Batı’ya kaymasından) gecenin karanlığına kadar (belli vakitlerde) namazı kıl. Bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı şahitlidir.(İsra/78)

Namaz Kılarken Okunan Dualar

  • Sübhâneke
sübhâneke
Sübhâneke

“Sübhâneke’llâhümme ve bi hamdik. Ve tebâra-k’esmük. Ve te’âlâ ceddük. (ve celle senâük1 ). Ve lâ ilâhe ğayrük.”

“Allah’ım! Sen eksik sıfatlardan pâk ve uzaksın. Seni dâima böyle takdîs eder ve överim; Senin adın mübarektir, azamet ve celâlin yüksektir. Seni öğmek yücedir ve Senden gayrı İlâh yoktur.”

  1. “Ve celle senâüke” kelimeleri sadece cenaze namazlarında okunur.
  • Tahıyyât
tahıyyât
Tahıyyât

“Ettehıyyâtü lillâhi ve’s-salevâtü ve’t-tayyibâtü esselâmü ‘aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetüllâhi ve berakâtühû esselâmü ‘aleynâ ve ‘alâ ‘ıbâdi’l-lâhi’s-sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallâhü ve eşhedü enne Muhammeden ‘abdühû ve rasûlüh.”

“Dil ile, beden ve mal ile olan ibâdetlerin hepsi yalnız Allahu Teâlâ’yadır. O’ndan başkasına ibâdet olmaz.

  • Salli – Bârik
salli - bârik
Salli – Bârik

“Allâhümme salli alâ Muhammedin ve ‘alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte ‘alâ İbrahîme ve ‘alâ âli İbrahîm. İnneke hamîdün mecîd.”
“Allâhümme bârik ‘alâ Muhammedin ve ‘alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte ‘alâ İbrahime ve ‘alâ âli İbrahim. İnneke hamîdün mecîd.”

“Allah’ım! Muhammed’e ve onun evlât ve etbaına (yakınlarına), İbrahim’e ve âline rahmet ettiğin gibi, rahmet et. Muhakkak ki Sen öğülmüş, öğülmeye lâyık ve şanlısın.”
“Allah’ım! Muhammed’i ve âlini, İbrahim’i ve etbaını mübarek kıldığın gibi mübarek kıl. Şüphe yok ki, öğülmüş yalnız Sensin, gerçekten şan ve şeref sahibi de Sensin!”

  • Rabbenâ
rabbenâ
Rabbenâ

“Rabbenâ âtinâ fi’d-dünyâ haseneten ve fi’l âhirati haseneten ve kınâ ‘azâbe’n-nâr.
Rabbenağfirlî ve li vâlideyye ve lil-mü’minîne yevme yekûmü’l-hısâb.”

“Ey bizim Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ve güzellik, âhirette de iyilik, güzellik ver ve bizi, ey merhameti çok bol olan
Allah’ım, rahmetinle ateş azabından koru.”
“Ey bizim Rabbimiz! Herkesin hesabına bakıldığı gün beni, anamı ve babamı ve mü’minleri yarlığa; günahlarımızı affet.”

  • Kunut Duaları
kunut duaları
Kunut Duaları

“Allahümme innâ neste’înüke ve nesteğfiruke ve nestehdîke ve nü’minü bike ve netûbü ileyke ve netevekkelü aleyke ve nüsnî ‘aleyke’l-hayra küllehû neşküruke ve lâ nekfüruke ve nahle’u ve netrukü men yefcürük.
Allâhümme iyyâke na’büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes’â ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ ‘azâbeke inne ‘azâbeke bi’l-küffâri mülhık.”

“Allah’ım! Biz Senden yardım isteriz, günahlarımızı örterek bizi rüsvay etmemeni isteriz; râzı olduğun şeylere bizi hidâyet etmeni isteriz. Allah’ım, Sana îman ederiz, tövbe edip Sana döneriz; işlerimizde Sana dayanır ve Sana güveniriz; Seni överiz, bütün hayırların Sende olduğunu ikrar ederiz; verdiğin bunca nîmetlerden dolayı Sana şükrederiz ve nankörlük yapmayız. Sana karşı nankörlük eden fâcirleri bırakır ve ondan ayrılırız, onunla olan rabıtamızı keseriz.”

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu